Často kladené otázky a odpovědi. Vše ohledně exekuce, oddlužení a dalších úkonů přehledně na jednom místě.

Exekuce

Ani při zastavení exekuce nemovitosti v insolvenčním řízení nemusí dojít k její záchraně, záleží na situaci. Alespoň však na prodeji vyděláte. S penězi navíc splatíte dluhy a něco Vám ještě zbude – neskončíte v horší situaci než před exekucí a budete mít peníze na normální život.

V exekuci o nemovitost přijdete určitě a navíc hluboce pod cenou a ostatní dluhy zůstanou. Exekuce prodejem nemovitosti se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), § 335, a násl. tohoto zákona.

Exekuce prodejem nemovitosti se nařizuje v případech, kdy ostatní nařízené způsoby exekuce selhaly, nebo jsou neproveditelné. Exekutorské zástavní právo, které bývá obyčejně zřízeno jako první, vlastní-li povinný nemovitost, ještě neznamená, že nemovitost musí být nuceně prodána, nicméně toto riziko je tu vždy. Exekuované nemovitosti se prodávají v dražbě, kdy nejnižší podání (vyvolávací cena), činí 2/3 odhadní ceny nemovitosti. Stanovení odhadní ceny nemovitosti však nemá za cíl zjištění tržní ceny, ale jde pouze o stanovení ceny, která má být podkladem pro cenu vyvolávací v dražbě. Pro povinného vlastníka exekuované nemovitosti z toho logicky plynou nedozírné finanční ztráty.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích. Umíme účinnými právními kroky zabránit nucené exekuci prodejem nemovitosti. Vlastníte-li nemovitost a hrozí Vám exekuce, nebo již na nemovitosti vázne exekuční zástavní právo, ale i v případě, kdy již byla vydána dražební vyhláška, kontaktujte nás co nejdříve !! U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Exekuce srážkami z jiných příjmů se z převážné části výkonu tohoto způsobu exekuce pohybuje v režimu ustanovení občanského soudního řádu (  o.s.ř. ), § 276, a násl. tohoto zákona, obdobně tedy jako u srážek ze mzdy. Co rozumíme jinými příjmy obsahuje ustanovení § 299, o.s.ř., jedná se převážně o důchody, stipendia, ale i celou řadu sociálních dávek. Nicméně i exekuci srážkami z jiných příjmů lze provádět jen v takové výši, kterou stanoví zákon. Stropové tarify k provádění srážek z těchto příjmů a způsob jejich výpočtu jsou stanoveny nařízením vlády ČR.

č. 595/2006 Sb., a to ve spojení s dalšími právními předpisy. Bývá velmi obvyklé, že plátcem jiného příjmu jsou prováděny srážky vyšší než zákon stanoví, kdy bývají chybně zakalkulovány normativní náklady na bydlení, nebo zápočty na vyživované osoby případně partnera povinného. Ustanovení o.s.ř. umožňují zastavení exekuce srážkami z jiného příjmu, jde li o jediný příjem povinného dlužníka. Společnost Financial Rescue jako specializovaná právní a ekonomická kancelář umí provádět úkony vedoucí k zastavení tohoto typu exekuce.

Společnost Arbitum Consulting však nabízí řešení i v těchto situacích.

Umíme účinnými právními kroky zastavit exekuci srážkami z jiných příjmů.

Hrozí-li Vám exekuce, nebo již jsou exekuční srážky ze mzdy nebo jiného příjmu prováděny, kontaktujte nás co nejdříve. U nás najdete vždy řešení své nelehké osobní situace.

Exekutor Vaši nemovitost jednoduše prodá v dražbě, a to pod cenou. Nemovitosti se v dražbě běžně prodávají za dvě třetiny „znaleckého odhadu“. Může se Vám tak stát, že Vaši nemovitost v hodnotě 2.000.000,– Kč odhadne znalec exekutora na 1.500.000,– Kč a prodají ji za 1.000.000,– Kč. Jenom na rozdílu mezi znaleckým odhadem a výslednou prodejní cenou přijdete o půl milionu korun. Řekněte, nejsou to ve Vaší situaci neuvěřitelné peníze?

Je řada zákonných způsobů jak řešit exekuci prodejem nemovitosti, je však nutno jednat rychle, neboť v určitých fázích exekučního řízení by již přicházel v úvahu pouze prodej nemovitosti za tržní cenu, pod dohledem naší společnosti nebo zařídit insolvenční řízení. V těchto případech dojde k zastavení exekuce.

Nevěřte možnosti dohody s exekutorem. Nevěřte ani firmám, které takovou dohodu nabízejí jako službu. Pokud má totiž exekutor možnost postihnout Váš majetek nebo mzdu nebo jiná aktiva a vy mu rychle nezaplatíte, nemá důvod čekat. Jeho práce není pomáhat lidem, ale vykonávat soudní rozhodnutí a likvidovat dluhy.

Zejména u nemovitého majetku je nutné si uvědomit, že nemovitost se vydraží, často za směšnou cenu a bez ohledu na Vaše zájmy. Avšak i tyto situace umí naše společnost řešit a ne vždy je jediný způsob vyplatit svůj dluh nebo v určitých případech zahájit insolvenční řízení.

Zrušení rozhodčího nálezu, zastavení exekuce a vrácení již exekučně vymožených peněz dlužníkovi
Nabízíme v těchto případech právní konzultace pro dlužníky zcela ZDARMA!

Pokud proti Vám byl vydán ROZHODČÍ NÁLEZ neprodleně nás kontaktujte!

Exekuce na základě rozhodčího nálezu proti mě již byla vedena a byla již ukončena, protože došlo k vymožení peněžních prostředků.
Exekuce na základě rozhodčího nálezu je proti mě stále vedena.
Exekuce na základě rozhodčího nálezu na mě má být, popř. byla nařízena.
Ve Všech těchto případech nás kontaktujte. Zkontrolujeme platnost rozhodčího nálezu a bude-li tento rozhodčí nález vyhodnocen jako neplatný, provedeme patřičné právní kroky k tomu, aby došlo ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Díky průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se pro tisíce dlužníků objevila možnost zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce, která na byla nařízena na základě rozhodčího nálezu. Naše společnost v těchto případech klienty zastupuje !

Nejvyšší soud nestanovil, že by mělo na základě rozhodnutí exekučního soudu automaticky docházet ke zrušení rozhodčího nálezu, ale říká, že pokud exekuční soud neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) zjistí, má zastavit exekuci v jakémkoli jejím stádiu.

V praxi tak soudy nebudou zpětně automaticky rušit již nařízené či dokonce ukončené exekuce nařízené na základě neplatných rozhodčích nálezů, ale budou očekávat, že je k tomu vyzve dlužník popř. jeho právní zástupce, na základě čehož bude případ přezkoumán a poté dojde ke zrušení rozhodčího nálezu a zastavení exekuce.

Při nařízení exekuce by ovšem již nyní měly soudy platnost rozhodčího nálezu zkoumat automaticky, což doposud nemusely.

Rozhodčí smlouva, ale také rozhodčí doložka, na základě které může proběhnout rozhodčí řízení (namísto řádného soudního řízení) jehož výsledkem je vydání rozhodčího nálezu je podle verdiktu Nejvyššího soudu ve většině spotřebitelských úvěrových smluv neplatná, “pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel nebo byl vydán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování”.

Již dříve jsme rozhodčí smlouvy či doložky v úvěrových smlouvách (spotřebitelských úvěrových smlouvách, kdy jako zákazník – nepodnikatel vystupuje dlužník na jedné straně a věřitel coby podnikatel na straně druhé – většina běžných úvěrových smluv či smluv o půjčce) našich klientů úspěšně napadli v soudních řízení a následně pak docházelo k zrušení rozhodčího nálezu. Verdikt Nejvyššího soudu ovšem otevírá nové možnosti a důrazně potvrzuje náš správný postup.

Rozhodčí spory se spotřebitelem může řešit pouze zákonem ustanovená právnická osoba, pokud rozhodčí smlouva (doložka) neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc či konkrétní způsob jeho jmenování, ale pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby. Rozhodčí spory tak může fakticky řešit pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře, který vznikl na základě zákona (popř. menší rozhodčí soudy vzniklé na základě zákona, ty se ovšem většinou nevztahují na běžné spotřebitele).

Naše společnost Vám ovšem pomůže s jakoukoli exekucí. V určitých situacích se dá exekuci zabránit, jindy ji zrušit, nebo rozhodnutím soudu exekuční řízení odložit a pozastavit. Víme, o jaké situace jde. Kontaktujte nás a poraďte se zdarma!

Jako erudovaní specialisté a právníci zhodnotíme Vaší situaci – zda je možné podat návrh na zastavení exekuce, nebo Vám navrhneme jiná alternativní řešení.

Zastavení exekuce je jeden z nejčastějších požadavků našich klientů. Není to tak jednoduché, ale naše společnost umí řešit tyto situace a podniknout právní úkony vedoucí k zastavení exekuce.

V těchto případech je nutné přistupovat ke klientovi zcela individuálně, neboť bez naprosté spolupráce a součinnosti klienta zastavení exekuce možné nebude. Osobní jednání s klientem je tedy naprosto nezbytné.

Také je možné zastavení exekuce z důvodů insolvence. Zahájením insolvenčního řízení (resp. schválením úpadku) získáváte soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Exekuce již od této chvíle nelze vykonat.